Passend Onderwijs

Het doel van Passend Onderwijs is dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Hieronder leest u wat er een rol speelt in het realiseren van passend onderwijs op Eben Haëzer. U kunt hier nog meer over lezen in onze schoolgids.

Schoolondersteuningsprofiel

De zorg die we kunnen bieden en de grenzen van onze zorg zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Hierin beschrijven we de basiszorg die geboden wordt op Eben Haëzer, maar ook de extra ondersteuning die mogelijk is en wat daarvoor nodig is.

Op het moment dat leerlingen meer begeleiding nodig hebben gaan we met hun ouders in gesprek om te bespreken of wij die zorg kunnen bieden.

Op het moment dat kinderen worden aangemeld op Eben Haëzer zijn wij verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende onderwijsplek, ook wanneer wij deze zelf niet kunnen bieden.

Handelingsgericht werken

We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen en niet van de beperkingen en belemmeringen. In goed overleg met ouders en andere professionals streven we naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod.

Florion onderwijsondersteuning

Florion heeft een eigen centrum voor onderwijsondersteuning, Florion onderwijsondersteuning (FLOO). FLOO helpt de scholen bij het vormgeven van Passend Onderwijs en zorgt voor afstemming met de samenwerkingsverbanden. Daarnaast ontwikkelt FLOO beleid en doet ze onderzoek naar onderwijsontwikkeling en de invloed hiervan op het leren van de kinderen.
Ook is er expertise voor het onderzoek van leerlingen en is er begeleiding van leerlingen, leerkrachten en scholen beschikbaar. Dit wordt dan vormgegeven door arrangementen.

Op weg naar Arrangeren

Met Passend Onderwijs willen we ervoor zorgen dat de leerlingen dicht bij hun huis onderwijs kunnen krijgen. Door arrangementen aan te bieden heeft de school meer mogelijkheden om de juiste ondersteuning te bieden. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

SBO Het Speelwerk

Florion heeft ook een school voor speciaal basisonderwijs, dat is Het Speelwerk in Zwolle. Als leerlingen verwezen worden naar Het Speelwerk of een andere SBO-school moet hiervoor eerst een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven door het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs moeten aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, met als doel het bieden van passend onderwijs. Binnen een samenwerkingsverband moeten naast de reguliere basisscholen ook één of meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs participeren.

Eben Haëzer valt onder SWV PO2203. Meer informatie is te vinden op se site van het samenwerkingsverband.