Eben Haëzer

Eben Haëzer is een gereformeerde school, waar we hedendaags christelijk onderwijs bieden. De naam van de school verwijst naar de gedenksteen die Samuël plaatst om het volk Israël eraan te herinneren dat God hen helpt. Dit is te lezen in de Bijbel, in 1 Samuël 7.

Wij leven in het volle vertrouwen dat God ons iedere dag helpt bij de uitdagingen waar we voor staan, dat Hij dat in het verleden deed, maar ook dat Hij dat in de toekomst zal blijven doen. Bij ons op school mogen de leerlingen leren dat ze, met hun gaven en talenten, maar ook met hun zwakheden en tekortkomingen, hun hulp mogen verwachten van deze God. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor alle ouders en de teamleden van onze school.

Op school geven we niet alleen aandacht aan de vakken Rekenen, Taal en Lezen. We bereiden we onze kinderen ook voor op de plek die ze hebben in de maatschappij en hoe ze daarin met anderen mogen omgaan.

Tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen

Identiteit binnen Florion en op Eben Haëzer

Vanaf 1 januari 2019 geldt binnen Florion een nieuw benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toelating van medewerkers, ouders en leden wordt niet langer gebaseerd op het kerklidmaatschap, maar op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven. Medewerkers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan. Met alle ouders die hun kind aanmelden,  worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als ouders zich kunnen vinden in de identiteit van de school, verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijke karakter van de school  en dat zij de christelijke vorming van hun kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld.