Ons onderwijs

Ons onderwijs is adaptief; we houden rekening met de unieke gaven en talenten van kinderen.
Een kind moet zich bij ons veilig en op zijn gemak voelen. Dat is dé voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. We stimuleren kinderen om samen te werken. Daarbij zijn regels nodig, niet om te beperken, maar om te beschermen.

We werken met het leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat de kinderen in een groep in principe de leerstof doorwerken die bij de groep hoort. Kinderen voor wie het tempo te hoog of te laag ligt, krijgen werk dat is aangepast aan hun capaciteit. Daarbij kunnen we denken aan aanpassing van de leerstof, een andere vorm van instructie of intensieve begeleiding.
Zo kan het voorkomen dat kinderen op verschillende niveaus werken in een groep. Dit gaat allemaal in nauw overleg met de Interne Begeleider en de ouders. We zijn er erg voor dat kinderen bij hun eigen leeftijdsgenoten in de groep zitten ook al functioneren ze cognitief niet op hetzelfde niveau.

Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Daarbij gaan we uit van twee principes:
trainen en beleven.
Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit wordt vooral ingezet tijdens taal, spelling, rekenen en lezen. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuur bieden wij altijd thematisch aan. Dan ligt de nadruk meer op het beleven.

We werken in alle groepen volgens de principes van 4x Wijzer.