Leerlingenzorg

Volgen van leerlingen

Op onze school worden leerlingen zorgvuldig gevolgd in hun ontwikkeling. Dat doen we op verschillende manieren

  • De leerlingen worden geobserveerd en het gemaakte werk wordt dagelijks nagekeken.
  • De methodegebonden toetsen worden afgenomen om te controleren of de leerling  de aangeboden leerstof beheerst.
  • Twee keer per jaar worden niet methodegebonden toetsen  afgenomen om de vorderingen over langere termijn te meten.
  • De toetsen worden in het digitale leerlingvolgsysteem ingevoerd, zodat we over meerdere jaren kunnen blijven volgen of de ontwikkeling op het gewenste niveau blijft. Dit is een onderdeel van het (digitale) dossier dat we van alle leerlingen bijhouden.
  • De resultaten worden regelmatig door de leerkrachten besproken. Wanneer extra zorg of aanpassingen in het aanbod nodig zijn, worden die ingezet. De ouders worden daarvan altijd op de hoogte gebracht.

Groepsplannen

Wij werken vanaf 2011 op onze school met groepsplannen. Het schooljaar is in 3 periodes verdeeld. Per periode worden doelen gesteld die we met een groep wensen te halen. Omdat niet alle leerlingen de doelen op dezelfde manier halen, delen de leerkrachten de groep op in subgroepen. Daarbij wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Specifieke zorg

Sommige leerlingen hebben specifieke zorg nodig. Daarvoor zijn op onze school mogelijkheden. In eerste instantie zal de leerkracht de specifieke zorg binnen de groep bieden. Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke onderwijsbehoeften die een leerling heeft. Speciale zorg wordt altijd met de ouders besproken.

Dyslexieprotocol

Met behulp van het dyslexieprotocol streven we ernaar om zo vroeg mogelijk leesproblemen te signaleren en te onderkennen. Waar mogelijk willen we die verhelpen.
www.expertisecentrumnederlands.nl

Ondersteuning

De school wordt in de zorg begeleid door het centrum voor leerlingenzorg Florion in Dalfsen.
www.florion.nl

CJG en zorgteam

Op onze school is het centrum voor jeugd en gezin zichtbaar in het zorgteam. Wanneer ouders of school een vraag of zorg hebben over onderwijs of opvoeding wordt dit besproken in het zorgteam. Het bijzondere van dit zorgteam is, dat u als ouder zelf ook in het zorgteam deelneemt, wanneer het over uw kind gaat. Zie ook onze schoolgids.