Kwadraatonderwijs

Door onze deelname aan kwadraatonderwijs streven we ernaar om kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn binnen de school onderwijsondersteuning te kunnen geven.

  • Er is kennis over hoogbegaafdheid in de school. Minimaal 1 leerkracht heeft een opleiding voor begaafdheidsspecialist gevolgd.
  • Alle leerkrachten kennen de kenmerken van hoogbegaafdheid
  • Bij ons op school worden speciale programma’s ingezet ten behoeve van meer- en hoogbegaafde kinderen
  • We werken binnen de schoolvereniging samen met het VO in een plusklas

Passend onderwijs is een recht op optimale ontwikkelingskansen. Dat geldt dus ook voor de leerlingen die hoogpresterend of meer- of hoogbegaafd zijn. Binnen onze school werken we binnen de groepen met compacten en verrijken, waarbij leerlingen die dat aankunnen meer uitdaging  vinden binnen de basisgroep. Daarnaast is er vanaf groep 4 de mogelijkheid voor meerbegaafde kinderen om deel te nemen in de verbredingsgroep.

In de verbredingsgroep wordt aandacht gegeven aan samenwerken, 21e eeuwse vaardigheden, leren leren  en ‘werken aan op groei gerichte mindset’. Kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor deze groep, worden met behulp van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid in kaart gebracht en waar nodig worden persoonlijke ontwikkelingsdoelen opgesteld.

In groep 7 kunnen kinderen aangemeld worden voor de masterclass. Voor deze buitenschoolse plusklas gaan de leerlingen 1 dag in de week naar het Greijdanus College in Zwolle.

Meer informatie over kwadraat: www.kwadraatonderwijs.nl.