Florion

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Florion heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basisscholen bij Florion, waaronder één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs

Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van gereformeerde scholen in de regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kunt lid worden van onze vereniging als u belijdend lid bent van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap die recent is voortgekomen uit de GKv. Het toelatingsbeleid is ruimer.

De bestuursvorm

Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een Algemeen (toezichthoudend) Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.

Het dagelijks bestuur/algemene directie is eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan dagelijkse organisatie De leden (het lid) van het dagelijks bestuur/algemene directie worden benoemd door het algemeen bestuur.

De vormgeving van de nieuwe organisatie

Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam) een belangrijke schakel binnen de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op twee niveaus (MR en GMR) advies en instemming door medewerkers en ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen er gemandateerde bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd bij de diverse geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de doelstelling van de organisatie als geheel. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

Organigram Florion

Voor meer informatie over Florion: zie onze website www.florion.nl


Adresgegevens bovenschools kantoor
Postadres
Florion
Postbus 393
8000 AJ  ZWOLLE
Tel.nr. 038 – 2305001


Bezoekadres
Florion
Greijdanus, F/H-gebouw, H2
Campus 5
8017 CB  ZWOLLE


Overige gegevens
Dagelijks bestuur: G.J. (Gert) Laarman
E-mail: bestuurskantoor@florion.nl
Website: www.florion.nl

Contributie/verenigingsbijdrage ‘Florion’

U kunt lid worden van onze vereniging als u belijdend lid bent van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap die recent is voortgekomen uit de GKv.

Voor de inning van de verenigingsbijdrage ontvangt u in het voorjaar van 2018 een factuur. Mocht u in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven, dan staat op de betreffende factuur vermeld op welke datum de incasso zal plaatsvinden. De verenigingsbijdrage was voor 2017 vastgesteld op € 15,– per gezin en voor 2018 moet de hoogte van de bijdrage nog worden vastgesteld.

Ouderbijdrage

Daarnaast wordt van de ouders een ouderbijdrage gevraagd, die wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de directie van de school in overleg met de oudergeleding van de MR/Schoolraad. Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage € 30,- per gezin. Dit is een vrijwillige bijdrage.

Donateurs zijn begunstigers van de plaatselijke school.

Als uw (jongste) kind de basisschool verlaat, ontvangt u een brief waarin we u vragen of u uw lidmaatschap wilt continueren dan wel beëindigen en of u dan eventueel donateur wilt worden van uw ‘oude’ school. Het bedrag wat u dan betaalt is in principe vrij en komt geheel ten goede aan de school die met uw extra bijdrage vast en zeker iets leuks kan doen! Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de school.