Schoolklimaat

Bij klimaat denken we in ieder geval aan de volgende zeven begrippen: waarden en normen, veiligheid, respect, vertrouwen, zorg, uitdaging en zelfstandigheid.

Waarden en normen

De Bijbel als Gods Woord is een richtsnoer voor ons denken en handelen. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf geeft richting aan de wijze waarop wij omgaan met de schepping, met de medemens, met medeschepselen en met onszelf.

Christen-zijn betekent je laten leiden door Gods liefde en die liefde uitstralen naar je omgeving. Onvermijdelijk moet je dan bepaalde wereldse zaken helder afwijzen.

Veiligheid

Onze school wil een veilige plaats zijn waar kinderen zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn en zich geaccepteerd weten.

Respect

In onze school behandelen wij onze omgeving (mensen, gebouwen, buurt, natuur) met waardering voor de eigenheid van de anderen en het andere.

Vertrouwen

Onze school is een plaats waar kinderen vertrouwen in zichzelf en de anderen durven hebben.

Hiervoor creëren we een veilige omgeving. Met regels die je beschermen in plaats van beperken. Samen proberen we de Bijbelse normen en waarden toe te passen

in het leven van alle dag.

Zorg

Onze school stimuleert de kinderen om bereid te zijn anderen te helpen en aan hen te denken.

Uitdaging

Onze school motiveert de kinderen door te zorgen voor een uitnodigende omgeving, uitdagend lesmateriaal en opdrachten die passen bij het niveau van het kind.

Zelfstandigheid

Onze school stimuleert de kinderen tot zelfstandigheid, waardoor de kinderen zich meer bewust worden van hun eigen gaven en eigenschappen.

Iedereen is uniek en toch heel gewoon. In ons doen en laten zijn we onvolmaakt. Alleen door Jezus Christus zijn we in staat het goede te doen. Dat willen we met elkaar delen en inhoud geven.

Christelijk onderwijs draagt zo bij aan de vorming en opvoeding van jonge mensen tot mondige christenen die goed voorbereid aan een vervolgstudie kunnen beginnen. We willen graag eraan meewerken dat de leerlingen krachtige, weerbare en blijmoedige persoonlijkheden worden. De navolging van Christus houdt in dat we Hem gehoorzaam volgen en Zijn liefde en warmte naar elkaar en anderen toe uitstralen. Alle betrokkenen in de school leveren daar een bijdrage aan en dragen hiervoor christelijke verantwoordelijkheid.