Kwaliteit

Het onderwijs van uw kind wordt in grote mate bepaald door de leerkracht. Hij of zij maakt het verschil: Gaat uw kind graag naar school? Worden de kwaliteiten van uw zoon of dochter voldoende aangesproken? Draagt de school voldoende bij in de sociale en emotionele ontwikkeling? Ook andere factoren zijn van belang voor goed onderwijs. Het gebouw, de inrichting, de sfeer, de schoolactiviteiten, aandacht voor sport en/of cultuur, etc. Veelal is deze informatie eenvoudig te verkrijgen door de school of haar website te bezoeken, of eens met een leerkracht of de directeur te praten.

Ook het resultaat van alle inspanningen is belangrijk. Dat ervaart u als ouder dagelijks bij uw kind. Hoeveel draagt de school bij aan de ontwikkeling van uw kind, zowel cognitief, sociaal en emotioneel? Naar welk soort voortgezet onderwijs uw kind gaat, wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de basisschool. En dat is vooraf moeilijk te beoordelen.

Wij hanteren vier indicatoren voor kwaliteit:

  1. Het leerlingaantal.
  2. De leerlingenresultaten op de eindtoets.
  3. De positie van leerlingen na twee jaar voortgezet onderwijs.
  4. Het welbevinden van de leerlingen.

Ad 1: het leerlingaantal

Een populaire school trekt veel leerlingen. De populariteit van een school houdt echter geen direct verband met de kwaliteit van een school. Toch wordt een te laag aantal leerlingen om diverse redenen niet wenselijk geacht. In de meest extreme vorm zien we dat in de opheffingsnorm. Als het leerlingaantal structureel onder de opheffingsnorm zit, kan een gemeente de school sluiten. De opheffingsnorm verschilt per gemeente. Op dit moment telt onze school, bij benadering, 135 leerlingen. Daarmee voldoet het leerlingaantal ruim aan de minimumnorm die de gemeente stelt.

Ad 2: de leerresultaten

We meten de leerresultaten met de Cito eindtoets. Deze toets bestaat uit de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie.

Het is belangrijk de score van de Cito toets af te zetten tegen de eisen van de onderwijsinspectie.

Cito-scores:

  • Schooljaar 2014/2015: 535,7 (dit is voldoende).
  • Schooljaar 2015/2016: 536,0 (dit is voldoende).
  • Schooljaar 2016/2017: 534,6 (dit is onvoldoende).
  • Schooljaar 2017/2018: 541,1 (dit is voldoende).

Ad 3: positie leerling na twee jaar voortgezet onderwijs.

Veel ouders kijken naar het schooladvies dat de school geeft aan leerlingen in groep 8. Belangrijker is of dit advies ook klopt. Waar zit de leerling na twee jaar voortgezet onderwijs? Kan de leerling dan inderdaad op het geadviseerde niveau functioneren? Het percentage succesvolle, passende schooladviezen is daarmee een maat voor de kwaliteit.

Ad 4: het welbevinden van leerlingen:

Het is erg belangrijk dat uw kind het naar zijn zin heeft op school. Natuurlijk is dat niet bij elke leerling een constant gegeven en is de school niet de enige factor die invloed heeft op het welbevinden van uw kind. Toch streven we naar een goed pedagogisch klimaat door wekelijks veel aandacht te schenken aan de kanjertraining.

Het welbevinden van de kinderen meten we jaarlijks door de afname van Kanvas (het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem). Tweejaarlijks meten we de sociale veiligheid op school door vragenlijsten uit te zetten onder de kinderen van de groepen 5 t/m 8, onder alle ouders en onder alle personeelsleden.